Strona https://fomen.pl/ działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

– Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę https://fomen.pl/, zasady świadczenia
tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania
reklamacyjnego.

– Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę https://fomen.pl/, zasady
świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także
tryb postępowania reklamacyjnego.

– Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony https://fomen.pl/,
zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy

Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),

Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa
polskiego.

Nasza strona korzysta z reklam Google, czytaj więcej o zasadach użytkowania: https://policies.google.com/privacy

DEFINICJE

FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na Stronie https://fomen.pl/ umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni
kontakt z Usługodawcą.

REGULAMIN – niniejszy regulamin Strony.

USŁUGODAWCA – Admin wykonujący/a działalność na stronie https://fomen.pl/,
adres do doręczeń: https://fomen.pl/

USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której
ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem
Strony.

NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę
adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy.

RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

korzystanie z Formularza Kontaktowego,

korzystanie z Newslettera,

Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza
Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania
jej wysyłania przez Usługobiorcę.

umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

komputer z dostępem do Internetu,

dostęp do poczty elektronicznej,

przeglądarka internetowa,

włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze
poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. korzystanie
z Newslettera).

Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego
oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email.

Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w
przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po
bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim
wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia
stron.

TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem
poczty elektronicznej na adres:

W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji,
w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią
i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym
lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem https://fomen.pl/ korzystają z ochrony prawno autorskiej
i są własnością https://fomen.pl/ Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą
następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony https://fomen.pl/, bez zgody Usługodawcy.

Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów
składających się na treść oraz zawartość strony https://fomen.pl/ stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego
Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.

W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu
Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.